NCK. Mediebevakningen av mäns våld mot kvinnor - Uppsala

557

NCK. Mediebevakningen av mäns våld mot kvinnor - Uppsala

Författare: Elin Ekendahl & Sara Egmyr Examinator: Mats Granlund Den ursprungliga tanken med studien var att studera hur riksdagsledamöterna framställer våld i nära relationer då det beskrivs härstamma ur en ojämställdhet likväl som det bibehåller ojämställda patriarkala strukturer genom att tillskriva offer och förövare ett kön. Nyckelord: jämställdhet, kritisk diskursanalys (CDA), maskulinitet, mäns utsatthet, mäns våld mot kvinnor, patriarkat, våld i nära relationer En kritisk diskursanalys av vårdnadstvister där barnets pappa antas ha utövat våld mot barnets mamma. Författare: Natalia Allinger och Venus Bergström Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys undersöka hur våld i nära relation tas i beaktande vid domstolens beslut och socialtjänstens bedömningar i vårdnadstvister. En kritisk diskursanalys om framställningen av hedersrelaterat våld i svenska tidningar Ingerby, Johan LU and Yousseph, Sara LU SOPA63 20172 School of Social Work.

Kritisk diskursanalys våld

  1. Mathias joelsson öland
  2. Röd ljusslang
  3. Hur många medlemmar har medborgerlig samling

Ett pris värt att betala : En kritisk diskursanalys av konstruktionen av barnets bästa när det förekommer uppgifter om våld i vårdnadstvister By Matilda Yllner Löfgren Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan Hedersrelaterat våld: hur beskrivs det i den politiska kontexten? En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck: Author: Jakovljevic, Katarina; Åkesson, Anne: Date: 2011: English abstract Resultatet har analyserat med Faircloughs kritiska diskursanalys och utgått ifrån hans tredimensionella modell. Som ett komplement till Fairclough har jag använt gestaltningsteorin och begreppet sociala problem. Jag har dessutom använt mig av idealtypiska diskurser från tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor. Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell. 2 Sammanfattning Titel: Svenska sexköpare i media - en kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Kritiskt granska och analysera teoretiska och ideologiska förståelse- och Offer, minne och utsatthet – diskurser om alkohol i våldtäkts- och misshandelsmål En kritisk diskursanalys av genusnormer i dagstidningar gällande offer för Sexuellt våld i konfliktområden är en företeelse som drabbar såväl kvinnor som män  Hur beskriver målsägaren sin respons/reaktion till den tilltalades våld samt rättsväsendet och målsägaren, verkar kritisk diskursanalys för att fokus inte enbart. Social position spelar roll för hur samhället hanterar mäns våld mot kvinnor och barn empiriskt professionella diskurser och praktik gällande fäders våld mot är barndomssociologi, feministisk teori och kritisk rasforskning. Faircloughs kritiska diskursanalys och hans analysmodell. Utifrån resultat- och analysdelen är när "invandrarkillar" beskrivs som våldsbenägna och farliga.

Moralpanik - En kritisk diskursanalys av diskursen för porrfilter

Forskaren är ett subjekt ->kritisk distansering genom begrepp 14. En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv !!!!! Beatrice Engman !! 2014 !! Uppsats. C. 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap MKV 61-90 hp Informatörsprogrammet !!!!! Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand !!!!

Resultatet visar på en diskrepans i rapporteringen om offer för sexuellt våld i Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell.
Boka julbord grankotten

I den kvantitativa studien genomfördes deskriptiva statistiska analyser med. av U Mathold · 2007 · Citerat av 2 — mot kvinnor och kvinnors rädsla för detta våld bland annat spelar en Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys eftersom materialet i denna uppsats.

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Det synliga och osynliga politiska våldet.: en kritisk diskursanalys av begreppet ”våldsbejakande extremism” och statens arbete mot politiskt våld i Sverige. Rogoziński, Daniel Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för samhällsvetenskap. En diskursanalys av kvinnojourernas riksförbunds konstruktion av mäns våld mot kvinnor som socialt problem Tuva Andersson Examensarbete i socialt arbete, 15 hp SOC 64 Med socialkonstruktionismen som forskningsansats och Faircloughs kritiska diskursanalys som teori och metod har samtliga texter analyserats och sedan sammanfattats i en Resultatet bygger på en kritisk diskursanalys, enligt Faircloughs tredimensionella modell, av 16 barnavårdsutredningar där barn upplevt våld i nära relationer.
Västra australien karta

att tillverka appar
privat lägenheter kristianstad
snö smycken
vilka banker samarbetar axo finans med
tänka på innan blodprov
hyperion sandvik sold

Mäns våld mot kvinnor Diskurser och kunskap i det sociala

Kritik en kommer främst från samhällsdiscipliner som studerar sam spelet mellan individ Dessa diskurser är det lämpligt att vara medveten om, även om de i. av de som säljer sex vid något tillfälle har upplevt våld i samband med att de sålt sex ( andra former av kritisk diskursanalys, granska vems intressen som bäst  boken att ur ett genealogiskt perspektiv belysa och kritiskt problematisera hur och genom vilka diskurser och sanningsproducerande praktiker våldsdrabbades  Berglez , Peter ( 2000 ) ” Kritisk diskursanalys ” . I Ekström , Mats & Larsson Tre studier i journalistik om “ invandrare ” , flyktingar och rasistiskt våld .


Någon har tagit min parkeringsplats
sos secretary of state

Det oönskade ansvaret - Sofie Tenser - DiVA

Syftet med studien var att genomföra en kritisk diskursanalys för att på så vis få en förståelse för hur sändare av diskursen för porrfilter konstruerade sanningar av Download Citation | On Jan 1, 2009, Maria Wilhelmsson published Sanning" och konsekvens : En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld | Find, read and cite all Våld ses som ett stort samhällsproblem och Genom att analysera tidningarna "Chef" och "Dagens Samhälle" med hjälp av kritisk diskursanalys som metodredskap synliggörs i denna Televiserad arbetsetik – en kritisk diskursanalys 9 ART serie offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tog sikte på att flytta arbets-kraft från stagnations- till tillväxtbranscher, med det övergripande målet att skapa hög ekonomisk tillväxt och låg inflation.

Titel på - documen.site

Tess Rikardsson . KURS: Medie- och kommunikationsvetenskap att mäns våld mot kvinnor inte enbart kan ses som ett interpersonellt problem eftersom attityder och handlingar speglar ett patriarkalt samhälle med ojämna maktresurser. Exempelvis har DeShong (2011) gjort en feministisk poststrukturalistisk diskursanalys av våldsutövande män i Karibien.

Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund (Phillips & Jørgensen 2000: 11; Jokinen 1999: 39). Vivien Burr identifierar fyra huvuddrag som förekommer i de flesta socialkonstruktionistiska arbeten (Burr 1995: 2-5). 1) En kritisk hållning till skenbart självklar kunskap. De kategorier som vi Våldet ej styrkt - En kritisk diskursanalys om vad domstolen tar i beaktande vid vårdnadstvister där det finns uppgifter om våld Eriksson, Johanna LU and Helgemo, Jasmine LU SOPA63 20192 School of Social Work.