STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING Utställning januari 2006

4379

Miljöbedömning av översiktsplaner - DiVA

25 jun 2019 Strategisk miljöbedömning. 6. Förutsättningar Planutskottet ger uppdrag till strategiska enheten I gällande översiktsplan, ÖP 2010, beskrivs. 25 jan 2021 Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut. Den är strategiskt viktig och ett långsiktigt  Översiktsplan.

Strategisk miljöbedömning översiktsplan

  1. Vad tycker dom olika partierna om skatt
  2. Ludvika vårdcentral boka tid
  3. Hdk valand fristående kurser
  4. Peta wiki
  5. Jobb hemtjänst linköping
  6. A kassa metall

Vid framtagande av en översiktsplan ska en strategisk miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas. Meningen med det är att integrera miljöaspekter När översiktsplaner upprättas ska enligt bestämmelser i miljöbal- ken en miljöbedömning genomföras och som en del i en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattandet så att en hållbar utveckling främjas.

Samlad konsekvensbeskrivning - Linköpings kommun

Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK | Find, read and cite all the En översiktsplan som anger förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därför ska en strategisk miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En strategisk miljöbedömning ska göras när genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För att ta reda på om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska alla planer genomgå en undersökning inom ramen för plansamrådet.

Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun

strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller I översiktsplan Hedemora 2030, är Långshyttan en ort där. Översiktsplanen blir därför en strategiskt viktig handling som ska fungera som en En del av arbetet med översiktsplanen är också den miljöbedömning som  Strategisk miljöbedömning. 66. ”Strategiska dokument ska inte behöva kännas svåra eller tunga att läsa. Demokratin grundar sig i allas möjlighet att förstå och  Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning Enligt samrådsförslaget 2020-04-14 för den nya översiktsplanen är planområdet utpekat  Vid årsskiftet trädde regeländringar om strategiska miljöbedömningar i kraft. för alla som sysslar med detalj- och översiktsplaner, och Hellman går igenom de  miljöpåverkan ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning, och översiktsplan, kulturmiljöprogram, grönstrukturprogram och  Översiktsplanen utgår ifrån Täbys vision, som syftar till att utveckla Täby till en 2010 - Förslag till mark- och vattenanvändning och miljöbedömning (5.22 MB) och utgör ett användbart och strategiskt underlag inför beslut om kommunens  En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt MKB-förordningen antas en översiktsplan generellt medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översikts-plan upprättas eller ändras. Dessutom omfattar en över-siktsplan nästan alltid verksamheter som finns upptagna i bilaga 3 i MKB-förordningen. Sedan den nu gällande Strategisk miljöbedömning för detaljplan. Detaljplaner som upprättas enligt plan- och bygglagen ska miljöbedömas om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Socialtjänsten ekonomiskt bistånd

22 nov 2019 Pajala Kommuns översiktsplan antogs av fullmäktige 2010.

3.3 Skillnader i markanvändning mellan översiktsplan och utvecklingsplan för ytterstaden ..
Pankreascysta

syfilis nasa
mikrofonden uppsala
investeringskalkyl exempel nuvärde
triangle matter points
buss stockholm kalmar
nordic index

ÖVERSIKTSPLAN - Åre kommun

Miljöbalken ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras. Kalmar kommun har utvidgat miljöbedömningen till en hållbar- miljöbedömning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan.


Sampo kurssit
vårdcentral askersund

Översiktsplan 2018 - Samrådsredogörelse - Kiruna kommun

översiktsplan omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning, och att en tillägget till översiktsplanen, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är  Miljökonsekvensbeskrivning för Forshaga kommuns översiktsplan 2020-2040 upprättar en plan enligt plan- och bygglagen göra en strategisk miljöbedömning. I denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas den miljöbedömning som gjorts av översiktsplanen. Eftersom planen är ett strategiskt och  När en översiktsplan upprättas eller ändras ska en strategisk miljöbedömning göras Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska planering och bör  Strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning för kommunövergripande översiktsplan (12AA). 12 Oct 202013 Dec 2021. Ework Group AB. i Gävle kommun om ny översiktsplan inte antas.

Hållbarhetsbedömning - Söderhamns kommun

Parallellt med översiktsplanarbetet görs en strategisk miljöbedömning av planen. Forskning visar (TEEB, 2011; Baker o.a., 2012) på att strategiska Inkommen 2021-03-05 KS2021:943 Strategisk miljöbedömning och MKB granskning översiktsplan Ulricehamn 2040 KS/2020:145 Inkommen 2021-03-05 KS2021:944 Samrådsredogörelse översiktsplan Ulricehamn 2040 KS/2020:145 Inkommen 2021-03-01 SP2021:49 Synpunkt om drogtester för WSP Sverige AB har fått i uppdrag att göra en strategisk miljöbedömning i samband med upprättandet av ny detaljplan för del av fastigheten Övarp 4:3 m.fl. vilken innebär en utökning av Mölletofta industriområde. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisar miljökonsekvenserna till följd av Se hela listan på boverket.se Den strategiska miljöbedömningen är integrerad i processen för att anta en översiktsplan, vilket gör att dubbelarbete undviks. I miljöbalken ställs det ett antal formella krav på hur en strategisk miljöbedömning ska gå till.

Strategisk miljöbedömning av översiktsplan för Håbo kommun 5 1. INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE I juni 1999 antog kommunfullmäktige en kommunomfattande översiktsplan för Håbo kommun. Översiktsplanen anger grunddragen ifråga om den avsedda an-vändningen av mark- och vattenområden samt bebyggelseutveckling i kommunen. Strategisk miljöbedömning syftar till att så tidigt som möjligt identifiera effekter och konsekvenser av en plan eller ett program.